CONVOCATÒRIA FOAP 2019.

En base a la següent publicació (vàlida per al curs 2019-2020):

“ORDRE TSF/170/2018, de 8 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l’ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.”

Què diu la llei?

Amb caràcter previ a l’inici de l’acció formativa, és de caràcter obligatori subscriure una assegurança d’accidents personals que cobreixi, per tots els alumnes participants, els imports establerts en la corresponent convocatòria per al cas de mort o invalidesa, que s’ajusti tant al període de duració teoricopràctic de l’acció formativa com al seu horari diari, que cobreixi les despeses d’accident in itinere, els riscos derivats de les visites de l’alumnat a empreses o altres establiments que s’organitzin per donar suport al desenvolupament de les accions formatives.

Què ha de cobrir? 

L’assegurança ha de cobrir el període formatiu, la durada de les pràctiques en empreses i el mòdul de formació pràctica vinculat als certificats de professionalitat, si escau. També s’ha de subscriure una assegurança de responsabilitat civil davant de tercers, de manera que cobreixi els danys que els participants puguin produir, derivats de l’execució de la formació.

L’entitat beneficiària pot optar per subscriure una pòlissa d’assegurança col•lectiva que doni cobertura a tot l’alumnat del projecte aprovat.

*Base 23, apartat d, de l’annex 1 de l’Ordre TSF/170/2018, del 08 d’Octubre*

Assegurances obligatòries

L’assegurança prevista a la base 23, apartat de l’annex 1 de l’Ordre TSF/170/2018, del 08 d’octubre, ha de cobrir, per a cadascun dels alumnes, un capital de 23.432,25 euros en cas de mort, i un capital de 46.864,52 euros en cas d’invalidesa.


T’interessa, que pots fer?

A Ferma oferim una mediació d’assegurances especialitzada en el col·lectiu de l’educació i ensenyament, desenvolupant serveis per a la contractació de pòlisses d’assegurances que el servei d’ocupació demana, per tal de cobrir els cursos que s’ofereixen.

Ens comprometem a enviar el certificat una vegada rebuda la vostra petició en un termini de 24h!, així com la realització de modificacions pertinents.

CLICA AQUÍ i INFORMA’T SOBRE LA CONTRACTACIÓ!