Aplicació de la Responsabilitat Civil a l’Escola

Hi ha certs aspectes de responsabilitat de l’escola que poden comportar confusions entre el professorat i els adminstradors.

Tot seguit t’exposem quins són:

La vigilància dels patis

Si l’escola és la responsable dels alumnes durant el pati:

 • Ha de prendre les mesures oportunes per tal de garantir la seguretat dels alumnes durant l’hora d’esbarjo.

 • Disposar de tanta vigilància com fonts de perill puguin haver-hi (portes, gronxadors…), és a dir mestres o tuturs que vigilin aquelles zones on hi ha més risc de caiguda.

Poden sortir els alumnes al carrer a l’hora de pati?

Quan l’escola sigui responsable dels alumnes (menors d’edat ) durant el pati, aquests no haurien de sortir al carrer si:

 • Si poden patir o causar danys.

 • Si no hi ha permís explícit dels pares o tutors legals.

Vigilància a les excursions

Si l’escola és responsable dels alumnes a les excursions:

 • S’han de prevenir tota mena de contingències i prendre les mesures necessàries per tal de minimitzar-les al màxim.

 • Hi ha d’haver un mestre com a mínim.

 • Els acompanyants han de ser majors d’edat (18 anys).

 • El consell escolar pot determinar les condicions en les que es farà la sortida.

 • El centre ha de tenir un permís explícit dels pares o tutors legals que consenteixi la sortida dels alumnes.

 • Totes aquelles activitats que són diferents de l’activitat ordinària de l’escola precisen d’autorització legal dels pares o tutors.

 • Si l’activitat té un risc baix, l’autorització pot ser conjunta.

 • Si l’activitat té un risc alt i singular, l’autorització haurà de ser explícita, on s’especifiqui clarament l’activitat que es realitza, quan i on.

 

L’administració  de medicaments

El centre és totalment responsable dels alumnes i en principi, ni el titular, ni els mestres solen tenir autorització per a l’administració de medicaments, tot i així es poden donar perfectament aquests casos:

 • El centre, per iniciativa pròpia i valorant la situació decideix administrar medicaments: No s’hauria de administrar mai cap medicament sense haver consultat abans als pares o tutors legals, però també s’ha de valorar la situació, ja que pot ser un cas de màxima urgència.

 • El centre, per indicació de la família, decideix administrar el medicament: cal una autorització dels pares o tutors i la recepta del metge.

 • El centre, per indicació de la família, demana que en determinades circumstàncies urgents se li practiqui a l’alumne una operació mèdica (antihistamínic, dilatador bronquial, insulina…): cal l’autorització dels pares o tutors i del metge. Caldrà valorar les circumstancies

 • Obligació d’auxili: Es poden donar les circumstancies en que sigui forçada l’ implicació de l’escola en l’administració de medicaments o de pràctiques mèdiques. Si cap mestre té els coneixements o habilitats per dur a terme aquestes obligacions d’auxili, no es poden invocar.