ASSEGURANCES OBLIGATÒRIES PER A VIATGES D’ERASMUS (GUIA ERASMUS+) .

QUE HA DE FER EL CENTRE PREVIAMENT PER TAL QUE ELS ALUMNES PUGUIN FER L’ERASMUS A L’EXTRANGER?

Llegim la guía guía del programa 2019 Erasmus+, on especifica quines són les assegurances que han de contractar els centres per tal d’assegurar els alumnes i professors que realitzen el viatge.

“La protecció i la seguretat dels participants en projectes Erasmus + són principis importants del programa. Totes les persones que participen en el programa Erasmus + han de tenir l’oportunitat d’aprofitar plenament les possibilitats que brinda en matèria de desenvolupament professional i aprenentatge. Això s’hauria de garantir en un entorn segur que respecti i protegeixi els drets de totes les persones. Amb aquesta finalitat, cada organització participant en el programa Erasmus + ha d’haver adoptat procediments i disposicions efectius per promoure i garantir la seguretat i la protecció dels participants en la seva activitat. Referent a això, tots els estudiants, estudiants en pràctiques, aprenents, alumnes, educands adults, joves, personal i voluntaris implicats en una activitat de mobilitat en el marc de totes les Accions Clau del programa Erasmus + han d’estar assegurades contra els riscos associats al seu participació en aquestes activitats. A part de les activitats de voluntariat, que preveuen una pòlissa d’assegurances concreta, el programa Erasmus + no defineix un format únic d’assegurança ni recomana cap companyia d’assegurances concreta. El programa deixa en mans dels organitzadors del projecte la recerca de la pòlissa d’assegurances més adequada al tipus de projecte que es vagi a executar i els formats d’assegurança disponibles a nivell nacional. D’altra banda, si els participants ja estan coberts per una pòlissa dels organitzadors del projecte, no cal subscriure una assegurança específica”.

QUINES SÓN LES ASSEGURANCES QUE S’HAN DE CONTRACTAR?

Sempre que sigui pertinent, assegurança de viatge (que inclogui deteriorament o pèrdua de l’equipatge):

  • Assegurança de responsabilitat civil (que inclogui, quan sigui procedent, responsabilitat professional);
  • Assegurança d’accidents i malaltia greu (que inclogui incapacitat temporal o permanent);
  •  Assegurança de defunció (que inclogui repatriació en cas de projectes executats a l’estranger).

Es recomana que els participants en activitats transnacionals siguin titulars d’una targeta sanitària europea. Es tracta d’una targeta que dóna accés a assistència sanitària pública en qualsevol dels vint països de la UE, Islàndia, Liechtenstein i Noruega en les mateixes condicions i al mateix cost (gratuïta en alguns països) que les persones assegurades al país que es tracti, sempre que aquesta assistència sigui necessària des del punt de vista mèdic.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb nosaltres i t’assessorarem sense cap mena de compromís.

Tel: 93.426.84.84

Correu: digital@fermaseguros.com

*aquesta informació ha estat extreta de la guia del programa Erasmus+ 2019