Com estan valorats els nostres béns?

Com es valoren els objectes assegurats?

Quan ens disposem a contractar una assegurança hem de tenir en compte que l’objecte que estem assegurant  pot tenir diferents maneres de valorar-se, depenent de les condicions que ens ofereix l’assegurança. D’aquesta manera, si l’objecte pateix un dany cobert per la pòlissa, es tindran en compte els següents criteris de valoració.

  • Valor de reposició: Es refereix al valor que té l’objecte assegurat en el mercat en el moment del sinistre. No s’aplica cap formula de depreciació1 i quedaran incloses les despeses inherents a la reposició del bé (instal·lació, transport, llicencies…).
  • Valor de nou : Es refereix al valor que té l’objecte assegurat en el mercat en el moment del sinistre. Similar al valor de reposició però excloses les despeses inherents (instal·lació, transport, llicencies…)
  • Valor real, o depreciat per el seu ús: És el resultat de reduir el valor d’un bé en estat de nou en funció del ús donat i l’estat en el que es troba (fórmula de depreciació).
  • Valor pactat: Es tracta del valor que l’asseguradora i l’assegurat pacten per tal de que, en cas que el bé pateixi danys s’haurà d’indemnitzar per la suma pactada anteriorment. S’acostuma a emprar aquesta modalitat de valoració per a bens atípics que no es poden valor en el conjunt del contingut, sigui per el seu valor o per a seva complexitat de valoració.

*Cada companyia estableix un d’aquests mètodes de valoració com a propi*.

MODALITATS D’ASSEGURAMENT

Amb independència de com s’estableixen els valors dels objectes assegurats i els seus respectius mètodes d’indemnització.  hem de conèixer com s’asseguren aquests objectes.

  • A valor total: aquesta modalitat d’assegurança correspon a la totalitat del valor dels bens exposats al risc assegurat.
  • A valor parcial: Es tracta d’una variant del sistema a valor total. S’assegura un percentatge del valor total declarat com a suma assegurada. Si es produeix el sinistre, s’indemnitzaran les pèrdues per el seu valor però amb el màxim del valor assegurat (un % del valor total).
  • A primer risc: s’assegura una xifra màxima a indemnitzar per la pèrdua dels bens assegurats, sense tenir en compte el valor total del interès exposat al risc. Si hi ha un sinistre sempre s’indemnitzarà aquella quantitat assegurada (no hi ha infraassegurança).