La Responsabilitat Civil a les Escoles

La responsabilitat civil afecta a totes les empreses, però a les escoles , on la majoria dels alumnes són menors d’edat, es tracta d’un fet amb múltiples conseqüències, on el centre sempre tindrà un plus de responsabilitat.

QUÈ ÉS LA RESPONSABILITAT CIVIL?

Entenem per responsabilitat civil la obligació que recau sobre una persona de reparar el dany que ha causat a un altre, sigui en naturalesa o bé rescabalar econòmicament, habitualment mitjançant el pagament d’una indemnització econòmica. Tot i que la persona que respòn acostuma a ser la causant del dany, també podem trobar responsabilitats civils per fets aliens, com en el cas de l’escola i les accions que puguin cometre els seus alumnes sota la seva custodia. En aquest cas, els menors d’edat no tenen Responsabilitat Civil, sinó que aquesta és dipositada en els seus pares o tutors legals i en el cas de l’escola, en el titular del centre.

Per què hi hagi un cas de Responsabilitat civil s’han de produir tres fets simultàniament:

  • Hi ha d’haver un accident.
  • Hi ha d’haver una reclamació per part d’un tercer.
  • Hi ha d’haver indicis de responsabilitat.

QUINES OBLIGACIONS HI HA?

Article 1903: estableix entre d’altres que,” les persones o entitats que siguin titulars d’un centre docent d’ensenyança no superior respondran per els danys i perjudicis que causin els seus alumnes menors d’edat durant el període de temps en que estiguin sota tutela o vigilància del professorat del centre, desenvolupant activitats escolars o extraescolars i complementaries. Ho són de la mateixa manera els directors d’un establiment o empresa (escola) respecte els perjudicis causats per els seus treballadors.”

“Aquesta responsabilitat acabarà quan les persones anomenades en l’article provin que van emprar tota la diligencia d’un “bon pare de familia” per prevenir el dany causat.”

RESPONSABILITAT PENAL I RESPONSABILITAT CIVIL

  • responsabilitat penal: la Responsabilitat penal és la conseqüència jurídica derivada de la comissió d’un fet tipificat a la llei penal. És un fet contrari al ordre jurídic. General responsabilitat penal totes aquelles accions humanes, enteses com a voluntàries, que lesionin o generin un risc de lesió a un bé jurídicament protegit per l’ordenament jurídic  (integritat física).  Serà jutjat per un tribunal d’ordre penal.
  • Responsabilitat civil : la Responsabilitat civil és la obligació de rescabalar que sorgeix com a conseqüència del dany provocat per un incumpliment contractual o de reparar el dany que s’ha causat a un altre en el que no existia un vincle previ (responsabilitat extracontractual), sigui en naturalesa o bé per un equivalent monetari, habitualment mitjançant el pagament d’una indemnització de perjudicis.